Jdi na obsah Jdi na menu

In Hand Trail

2. 3. 2016

Tato třída je vyhrazena pro roční koně s výjimkou dvouletých, kteří mohou být předváděni v separátní nebo kombinované třídě. Body z této disciplíny budou započítávány do ROM. Body z této disciplíny se nezapočítávají do APHA šampionátu ani do ostatních APHA ocenění.

A. Obecná pravidla třídy

1. Předepsané je westernové oblečení.

2. Předvádějící může představit maximálně dva koně.

B. Hodnocení

1. Rozhodčí má posuzovat celkové vzezření koně, kondici, čistotu a stav vybavení (čistota, nepadnoucí výbava) v celkovém skóre. V potaz má být také brána korektnost vedení koně.  Utíkání do strany vedoucí ke křivému zastavení, chyba při předvedení pivotní nohy v obratech a přetáčení je součástí hodnocení koně a odráží se v celkovém hodnocení. Předvádějícímu se nedoporučuje přehnané užívání verbálních pomůcek, tuhé a ani nepřirozené pohyby kolem koně. Z bezpečnostních důvodů předvádějící, kteří drží nepřetržitě vodítko za řetízek, mají obmotaný konec vodítka těsně kolem ruky a nebo přetažené očko vodítka, budou penalizováni.

2. Všechny chyby v soutěži jsou započítávány koni, nikoliv soutěžícímu.

C. Skóre

Bodování je na škále 0 – nekonečno, kdy 70 značí průměrný výkon. Každá překážka obdrží hodnocení, které bude přičteno nebo odečteno od 70. Každá překážka bude hodnocena následovně od -1 do 1: -1. = extrémně špatně, -1 velmi špatně, -.  špatně, 0 korektně, +. Dobře, +1 velmi dobře, +1. excelentně. Toto hodnocení je udělováno nezávisle na penaltách obdržených za danou překážku. Plusové body obdrží kůň, který překonává překážku čistě, plynule a ostražitě s rychlou reakcí na požádání předvádějícího. Penalty jsou udělovány následovně:

 

1. Půl bodu (.)

a. Každý dotek kuželu, kavalety, květiny nebo jiné překážky

2. Bod (1)

a. Každý úder, kousnutí nebo šlápnutí na kužel, kavaletu, květinu nebo jinou překážku

b. Nepravidelnost a nebo přerušení kroku a klusu na dva kroky a méně

c. Obě přední nebo zadní nohy v jedné mezeře kavalet

d. Skočení a nebo spadnutí do požadovaného prostoru

e. Nedodržení klusové pravidelnosti přes požadované překážky

3. Tři body (3)

a. Nepravidelnost a nebo přerušení kroku a klusu na více než dva kroky

b. Shození vyvýšené kavalety, kuželu, barelu, květiny a nebo jiné překážky, nebo jejich porušení. Výjimkou je porušení ocasem.

c. Vyšlápnutí z překážky, vypadnutí a nebo vyskočení z překážky jestliže alespoň jednou nohou již bylo vstoupeno. Započítávaje nedokončení překážky jednou nohou.

4. Pět bodů (5)

a. Upuštění předmětu, který byl určen k nesení v rámci úlohy.

b. První nebo druhé odmítavé chování, vyhazování a nebo odmítnutí předvedení překážky

c. Nezavření brány a nebo upuštění lana

d. Užití druhé ruky za účelem vyvinutí tlaku nebo pochvaly (s výjimkou povelu pro side pass, kde je toto užití jako jediné akceptovatelné)

e. Vyjití z překážky, vypadnutí nebo vyskočení z překážky více než jednou nohou, jestliže již bylo do překážky vstoupeno

f. Do očí bijící neposlušnost (včetně kousání, kopání, zastrašování a neustálé opravování a napomínání předvádějícím)

5. Nula (0) skóre vedoucí k diskvalifikaci

a. Nedodržení předepsaného kurzu úlohy

b. Žádný pokus překonat překážku

c. Selhání výstroje zdržující úlohu

d. Nadměrné nebo opakované dotýkání koně

e. Chyba při vstoupení, vystoupení a nebo předvedení překážky jinak, než je předepsáno, včetně přetočení o ¼

f. Nedodržení správného kurzu mezi překážkami

g. Práce mimo vyznačený prostor arény

h. Třetí opakované odmítnutí poslušnosti, vyhazování a nebo přehnaný strach. Neschopnost dokončit úlohu

i. Chyba při předvedení branky dle požadavků

j. Kůň opustí předvádějícího

k. Vedení koně na špatné straně. Požadované vedení koně je z levé strany koně

l. Pád koně nebo předvádějícího

m. Přehnané opravování, tahání nebo točení koně kdekoliv

n. Neschopnost dokončení úlohy (upuštění lana branky a nezvednutí)

D. Požadavky úlohy

1. Při tvorbě úlohy dbejte na opatrnost a zajištění bezpečnosti koně i předvádějícího. Překážky by měly být rozmístěny tak, aby se dalo plynule a rychle přemístit od jedné k druhé.

2. Pokud místní předpisy zakazují některou z překážek, musí být každý soutěžící na tuto záležitost upozorněn.

E. Požadavky na předvádějícího

1. Předvádějící má používat pravou ruku k vedení koně na vodítku. Vodítko je uchopeno v místech, kde začíná řetízek. Kůň je veden z jeho levé strany. Řetízek může být protažený pod čumákem nebo může viset z ohlávky. Předvádějící má použít levou ruku pouze pro nesení  vodítka, které má být volně zavěšené s výjimkou:

a. Přenášení objektů z jedné části arény do druhé části

b. Přetahování předmětu z jedné části arény do druhé části

c. Otevírání/zavírání branky. Branka se chodí pouze na levou ruku.

V těchto případech může zbytek vodítka nést pravá ruka.

d. Sidepassing. V tomto případě může být vodítko i jeho zbytek nesen v ruce, která je u hlavy koně.

2. Předvádějící má být připravený, sebevědomý, zdvořilý a sportovní za všech okolností. Předvádějící předvádí koně dokud není třída ukončena.

3. Všechna zastavení mají být rovná, plynulá a sladěná s pohyby koně setrvávajícím rovně. Couvání a otáčení má být předváděno z levé strany koně. Předvádějící by měl sledovat koně při couvání.  Výjimka: Pokud předvádějící překonává branku, není požadováno sledování koně. Kůň má couvat připraveně s hlavou, krkem a tělem v jedné přímce nebo křivce, jak je předepsáno.

4. Při předvedení obratu vpravo předvádějící sleduje koně a pohybuje koněm od sebe. Při obratu menším než 90 stupňů je přijatelné točit koně na sebe. Při obratu 90 stupňů a více je požadováno, aby kůň pivotoval na levé nebo pravé zadní noze při překračování předních nohou.

5. Předvádějící se nesmí dotýkat koně s výjimkou sidepass

F. Požadavky na překážky

Úloha bude zahrnovat minimálně 6 a maximálně 8 překážek a musí být složena z minimálně jedné překážky z následujících skupin. Komplikovanost úloh by se měla v průběhu roku zvyšovat s ohledem na výchovu ročního nebo dvouletého koně. Úlohy připravované v lednu by měly být mnohem jednodušší oproti úlohám na konci závodní sezony.

 

Divize A

1. Krokové kavalety. Překážka nejméně 4 kavalet od  50.8cm do 60.96cm mezi kavaletami. Kavalety mohou být na zemi nebo přizvednuté. Maximum středové výšky je  25.4cm. Tyto kavalety mohou být rovné, vějířovité nebo cik-cak.

2.Klusové kavalety. Překážka z nejméně 4 kavalet od  

91.44cm do 106.68cm mezi kavaletami. Kavalety mohou být vyvýšené s maximální výškou ve středu

25.4cm. Tyto kavalety mohou být rovné, vějířovité nebo cik-cak. Poznámky: Vějířovité nebo cik-cak kavalety mají tuto vzdálenost předepsanou pro vzdálenost středů kavalet.

Divize B

1. Sidepass. Pro sidepass může být použit přirozený a dlouhý objekt, který demonstruje schopnost koně předvést sidepass na požadovaný signál nebo dotek. Pokud je objekt vyvýšený, nesmí přesáhnout výšku 60.96cm. Překážka má být navržena tak, aby po koni vyžadovala předvedení sidepass doleva nebo doprava nad ní nebo vedle ní. Překážka by měla být navržena v úloze tak, aby kůň došel nad ní bez nutnosti jí překračovat při předvedení sidepass. Předvádějícímu je povoleno se dotýkat koně na boku při předvedení sidepass.

2. Čtverec,  minimální délka strany 2.4383m. Vstupte do čtverce. Jakmile jsou všechny 4 nohy ve čtverci předveďte obrat o 360 stupňů nebo méně  a vystupte ven. Předvádějící může být uvnitř a nebo zůstat vně čtverce.  

4. Branka.Branka musí mít minimální rozměr  1.2192mna délku a 1.2192mna výšku tak, že předvádějící jí může otevřít ze své levé strany. Je zakázáno nést konec lana v pravé ruce při otevírání a zavírání branky. Předvádějící, kteří lano upustí mají být penalizováni a níže ohodnoceni.

Divize C

1. Procouvání. Může být následující:

a. Kavalety. Jednoduché L, double L, V, U nebo podobné tvary.  Kavalety musí být na zemi s minimální šířkou 76.2cm. Předvádějící může být venku i vevnitř kavalet.

b. Barely nebo kužely – minimálně 3 s minimální vzdáleností 91.44cm. Předvádějící i kůň mohou procouvávat společně.

c. Trojúhelník. 91.44cm minimální vzdálenost ve vstupu a 40 stop minimum po stranách.

2. Mostek. Mostek se dřevěnou podlahou nepřesahující  30.48cm na výšku a včetně nebo mimo stran ne kratší než 121.92cm.

3. Voda. Může být použito korýtko nebo příkop s vodou. Kůň musí projít touto překážkou, která musí být dostatečně veliká tak, aby všechny 4 nohy šláply dovnitř.  Ve vodě nesmí být umístěn žádný předmět. Pokud je použita krabice, smí být použita pouze simulace vody. Pokud je použita reálná voda, předvádějící by měl jít vně překážky mezitím co kůň prochází vodou.

4. Simulovaná voda.  Plastová plachta, která je zabezpečená na zemi tak, že se neuvolní při přecházení koněm.

 

Divize D.

1. Přenášení předmětu. Jakýkoliv předmět kromě zvířete, přijatelné velikosti, tvaru a hmotnosti. Má být přenesen do určeného místa.

2. Tažení nebo tlačení. Jakýkoliv předmět kromě zvířete, který může být tlačen nebo tažen předvádějícím. Předmět by měl být v úloze připraven na levé straně předvádějícího. Zbytek vodítka smí být nesen v pravé ruce

3. Pošta. Vyměnit nebo přemístit předměty. Sidepass je volitelný.  Pokud je předmět otevírán na pravé straně koně, je povoleno koně vést v levé ruce, dokud předmět otevírá.

4. Slalom. Překážka tvořená 4 kužely, které má kůň zdolat v kroku nebo klusu. Mezi kužely mohou být volitelně položené kavalety.  Kroková vzdálenost minimálně 121.92cm a klusová vzdálenost minimálně 213.36cm. Pokud jsou ve slalomu kavalety mají být položeny mezi kužely a nebo v minimální vzdálenosti 121.92cm od kuželů paralelně.  

5. Klus kolem. Čtverec ze 4 kavalet o minimální délce 3.66m s kuželem umístěným uvnitř. Předvádějící vkročí dovnitř a předvede minimálně 90 stupňů klusový proběh překážkou kolem kuželu přes navrženou kavaletu ven. Předvádějící je s koněm uvnitř. Pro předvedení klusu většího než 90 stupňů, bude obrat předveden jako vlevo a předvádějící je vedle kuželu zatímco kůň obklusává požadovaný tvar.

6. Proklusat. Skládá se z kavalet do L, double L, V,U nebo podobného obrazce. Kavalety jsou v minimální vzdálenosti 91.44cm a maximální vzdálenosti 121.92cm. Předvádějící smí být uvnitř i vně obrazce.

 

Pro inspiraci loňský 2015 APHA World Championsmiley

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář